1. Chůva pečuje o svěřené dítě (děti) podle svých nejlepší možností a schopností v dohodnutém čase a místě, na kterém se shodla s rodiči.
 2. Chůva vždy respektuje řád, pravidla a zvyklosti rodiny. Dodržuje dohodnutá výchovná pravidla a dbá na rozvoj dítěte v souladu s přáním rodičů. Věnuje dětem aktivní pozornost a dodržuje dohodnutý časový harmonogram dne.
 3. Chůva dbá na bezpečnost a zdraví dítěte (dětí). Organizuje a řídí činnost s dětmi tak, aby předcházela úrazům, a řídí se zásadami prevence úrazů. Mimo domácí prostředí kontroluje bezpečnost dítěte na dětském hřišti.
 4. Chůva vede dítě (děti) k dodržování základních hygienických návyků (např. mytí rukou před jídlem, po použití WC…) a dbá na čistotu a hygienu dítěte.
 5. Chůva komunikuje s rodiči dítěte (dětí), informuje je o vývoji dítěte (dětí) a upozorňuje je na případné problémy v chování. Domlouvá se s rodiči na dalším výchovném postupu.
 6. Chůva podporuje fyzický a duševní vývoj dítěte(dětí). Respektuje individualitu, zvyky a potřeby každého dítěte. Navrhuje činnosti, hry a hračky vhodné pro dítě (děti) ale dává dítěti (dětem) možnost volby, zda se do hry aktivně zapojí.
 7. Chůva vede dítě (děti) k dodržování etických a dalších správných návyků. Domácnost klienta udržuje v uspořádaném stavu.
 8. Chůva dbá na výživově vyrovnanou a lehce stravitelnou stravu dítěte (dětí). Zná zásady zdravé výživy dětí a při výkonu své práce dbá na dodržování pitného režimu dětí.
 9. Chůva vždy zachovává absolutní diskrétnost vůči rodině. Nikdy nepodává další straně jakékoliv informace, které se dozvěděla při výkonu práce nebo v souvislosti s ní (zdravotní stav dítěte, majetkové poměry atd.)
 10. Chůva respektuje soukromý život klienta a jeho rodiny a aktivně do něj nezasahuje.
 11. Chůva jde dítěti(dětem) vždy příkladem, dbá na vlastní vzhled, vystupování a kultivovaný projev. Nikdy s dětmi nemluví vulgárně.
 12. Chůva nikdy nepoužívá tělesné tresty.
 13. Chůva při výkonu své práce nekouří, nepije alkohol ani neužívá jiné návykové látky.
 14. Chůva je povinna seznámit rodiče s možnými zdravotními omezeními, které by mohly mít vliv na výkon práce chůvy.
 15. Chůva je povinna řádně plnit veškeré finanční povinnosti vůči státu, řádně odvádět daně v souladu se zákonem a plnit veškeré další zákonné povinnosti související s poskytování služeb Chůvy.
 16. Chůva pečuje o svůj osobnostní rozvoj, sleduje nové trendy výchovně vzdělávacího procesu a snaží se zvyšovat kvalitu své práce s dětmi.

Dokumenty ke stažení